سلام این جزوه عربی نهم خودم هست امیدوارم به دردتون بخوره

این جزوه شامل

فعل ماضی،مضارع

فعل نهی،مضارع منفی

فعل ماضی استمراری،امر

اعداد در عربی

نحوه شناسایی موضوف وصفت ومضاف الیه

کلمات متشابه ،داری دو معنی

درادامه مطلب


فعل ماضی،مضارع

فعل نهی،مضارع منفی

فعل ماضی استمراری،امر

اعداد در عربی

تحوه شناسی موضوف وصفت ومضاف الیه

کلمات متشابه ،داری دو معنی

دانلود  جزوه