الگوریتم

بریسکد(Briscad)

مداریک پل ودوپل(فیلم+عکس)

درادامه مطلب

دریافت تیم کشی فوتبال

دریافت شست وشوی ماشین

دریافت ساخت قایق

---------------------------------------------------------

دانلودکارکلاسی(17)نرم افزارBriscad

دانلودکارکلاسی(18)نرم افزارBriscad

دانلودکارکلاسی(20)نرم افزارBriscad

دانلودکارکلاسی(21)نرم افزارBriscad

دانلودکارکلاسی(22)نرم افزارBriscad

دانلودکارکلاسی(23)نرم افزارBriscad

دانلودکارکلاسی مدارنرم افزارBriscad

-------------------------------------------------------------------------