گرفتن نتیجه خوب در آزمون فقط نتیجه زیاد درس خواندن نیست بلکه رعایت یک سری عوامل دیگر نیز به شدت بر نتیجه آزمون تاثیر گذار هستند در ذیل ۴ نکته را با همدیگر برای خوب نتیجه گرفتن در آزمون بررسی میکنیماز خود آزمون جامع بگیرید
وقتی مباحثی را به صورت باز و فله ای مطالعه میکنید باید آن هارا بسته بندی شده در ذهن خود جای دهید،حتما سعی کنید قبل از آزمون اصلی یک بار در خانه از خود آزمون بگیرید

بقیه درادامه مطلب

رفتن نتیجه خوب در آزمون فقط نتیجه زیاد درس خواندن نیست بلکه رعایت یک سری عوامل دیگر نیز به شدت بر نتیجه آزمون تاثیر گذار هستند در ذیل ۴ نکته را با همدیگر برای خوب نتیجه گرفتن در آزمون بررسی میکنیماز خود آزمون جامع بگیرید
وقتی مباحثی را به صورت باز و فله ای مطالعه میکنید باید آن هارا بسته بندی شده در ذهن خود جای دهید،حتما سعی کنید قبل از آزمون اصلی یک بار در خانه از خود آزمون بگیریداستراتژی آزمون را تمرین کنیددر آزمون میخواهید از کدام درس شروع کنید؟ چه تست هایی را نزنید؟ باید قبل از آزمون اصلی یک بار در خانه استراتژی اصلی خود را تدوین و در سر جلسه آزمون فقط آن را اجرا کنیدارامش ذهنی داشته باشیدداشتن آرامش ذهنی روز قبل آزمون بسیار مهم است اگر ذهنی آشفته و نا آرام داشته باشید مسلما مطالب در ذهن شما زیاد ماندگار نمیشوند و نمیتوانید سر جلسه آزمون از آنها استفاده کنید
خود را برای خیلی سخت حاضر کنید
هیچ آزمونی راحت نیست،در جلسه آزمون ممکن است سوالات ابتدایی را سخت بیابید و به کل به هم بریزید اما برنده آن شخص است که از قسمت هایی که نمیتواند پاسخ دهد چشم پوشی کند و