این پک به زودی زود کامل می شود
مباحث :
4 سری آزمون استاندارد از درس آموزش قرآن

4 سری آزمون استاندارد از درس پیام های آسمان

سری آزمون استاندارد از درس فارسی

سری آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعی

4 سری آزمون استاندارد از درس عربی

5 سری آزمون استاندارد از درس انگلیسی

سری آزمون استاندارد از درس ریاضی

سری آزمون استاندارد از درس علوم تجربی

سری آزمون استاندارد از درس آمادگی دفاعی

سری آزمون استاندارد از کارو فناوری

در 86 صفحه 

منبع فعلی:http://www.armaganetat.blogfa.com/