نیتریک اسید=جوهر شوره

سولفوریک اسید=جوهر گوگرد، روغن زاج

کلریدریک اسید=جوهر نمک

استیک اسیدجوهر سرکه

فرمیک اسید=جوهر مورچه

لطفا به ادامه مطلب بروید

نیتریک اسید=جوهر شوره

سولفوریک اسید=جوهر گوگرد، روغن زاج

کلریدریک اسید=جوهر نمک

استیک اسید= جوهر سرکه

فرمیک اسید=جوهر مورچه

بنزوئیک اسید= جوهر حسن لبه

کلسیم اکسید=آهک زنده

کلسیم هیدرواکسید=آب آهک-شیر آهک

کلسیم سولفات= سنگ گچ، ژیپس

کلسیم کربنات=گل سفید، سنگ آهک

منیزیم هیدرواکسید=شیرمنیزی

منیزیم سولفات=نمک اپسوم

منیزیم سیلیکات=پنبه کوهی ( آزبست)

آلومینیم پتاسیم سولفات= زاج سفید

آلومینیم پتاسیم سیلیکات= پنبه نسوز

آهن(II) سولفات= زاج سبز

آمونیم کلرید= نشادر

روی اکسید=سفید آب روی

روی سولفات= نمک روی

روی سولفید=بلاند

مس(II) سولفات=کات کبود

سدیم هیدرو اکسید= سود سوزآور

سدیم کربنات= قلیا

 

سدیم برات=بوراکس

سدیم کلرید= نمک طعام

سدیم نیترات=شوره خاک

سدیم سولفات=نمک گوبر

سدیم تیوسولفات=داروی ثبوت

سدیم آلومینیم فلئورید=کریولیت

دی نیتروژن اکسید=گاز خنده

جیوه=سیم آب

جیوه(II)کلرید=سوبلیمه

سرب استات= شکر سرب

سرب تترا اکسید= سرب سرخ

سرب کربنات بازی= سرب سفید

سرب منواکسید= لیتارژ، مردار سنگ

پتاسیم نیترات= شوره قلمی

پتاسیم کربنات= پتاس

پتاسیم هیدرواکسید= پتاس سوزآور

گرافیت=سرب سیاه

نقره نیترات= سنگ جهنم

مخلوط منواکسیدکربن و هیدروژن= گاز آب

مخلوط سدیم بیکربنات و سیتریک اسید= نمک میوه

باریم هیدرواکسید= آب باریت

 


بقیه درادامه مطلب