18نکته درانشا نویسی به زبان ساده:

الف)ازجهت مفهوم،پیام وسبک نگارش انشا نویسی

1-ساده نویسی

2-پاکی قلم وتفکر

3-وحت موضوع

4-استفاده مناسب ازآرایه های ادبی

5-استفاده ازمتن دیگران درنوشته

6-اختصار

لطفا به ادامه مطلب بروید

7-پرهیزمقدمه چینی طولانی

8-پرهیزازنکات دشواری

9-پرهیزازواژه های دشواروبیگانه

10-املا ی صحیح 

11-قوائدنشانه گذاری

12-خوانا بودن خط

13-پاکیزگی نوشته

14-رعایت بندها

15-طبقه بندی ذهنی

16-استفاده ازکلمات وعبارات زیبا

17-توجه به مخاطب

18-داشتن ویرگول

.............