هرچندکه من برای این آزمون یک خط هم نخونده بودم چون اصلا ازتیزهوشان خوشم نمیاد اما بایداعتراف کرد که به قدری سوالات مزخرف بودکه کسانی که هم خونده بودند، می گفتندآزمون را  خراب کرده اند،واکثریت آن ها قبول نشده اند. 

 اگرشما هم درهمچین آزمون هایی قبول نشده اید اصلا نگران نباشید

به درک!!!آآدم بایستی درآزمونی که خدا  براش درنظرمی گیره قبول شه پس زیادحرص نخورالان که به بیکارین وقت خودتون رو صرف کارهای بیهوده نکنین .

کتاب بخونین، به پارک برین، زبان بخونین سخنرانی گوش بدین، واززندگی تون لذت ببرین باورکنید دنیا دوروزه باورکنیدحسرت همچین روز هایی رو بعدا می خورید. پس تا می تونیدخودتون روتخلیه کنید تواین آموزش وپرورشی که هیچش معلوم نسیت نبایدبیش ترازاین هم انتظارداشت.

سایت اعلام نتایج

سولات سرارسری آزمون تیزهوشان پایه نهم(95-96)

 کلید اولیه آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم

با آرزوی موفقیت.